Mandarin(P): chuán, zhuàn
Mandarin(Z): ㄔㄨㄢˊ, ㄓㄨㄢˋ
Korean(Eum): 전 [jeon]
Korean(H/E): ⓐ전할 전 ⓑ전기 전
Japanese(On): でん, てん [den, ten]
Japanese(Kun): つたえる [tsutaeru]
Cantonese: cyun4, zyun6
Vietnamese: truyền
Hist. Tang: djhiuɛ̀n
------------------------------------------------------------
Definition: summon; propagate, transmit
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.11]
Total strokes: 13
Radical: ()
Simplified variant:
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+50B3
Big Five: B6C7
JIS X 0208-1990: 4903
KSC 5601-1989: 7878
Cangjie: OJII
Four-corner Code: 2524.3
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10208.090
Kang Xi: 0114.230
CiHai: 122.201
Morohashi: 01019
Dae Jaweon: 0243.020

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (傳, 传) I chuán ㄔㄨㄢˊ 〔《廣韻》直攣切, 平仙, 澄。 〕 1.傳授。 《論語‧子張》: “君子之道, 孰先傳焉?” 唐 韓愈 《殿中侍御史李君墓志銘》: “其說汪洋奧美, ……學者就傳其法, 初若可取, 卒然失之。” 《西游記》第二回: “你這潑猴, 十分無狀!師父傳你道法, 如何不學, 卻與師父頂嘴?” 2.指所傳授的東西。 《論語‧學而》: “吾日三省吾身: 為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?” 3.轉授;遺留。 《淮南子 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:zhuan4 1. 驛站。 戰國策·齊策五: “昔者趙氏襲衛, 車舍人不休傳。” 後漢書·卷四十六·陳忠傳: “發人修道, 繕理亭傳。” 2. 解釋經義的文字﹑書籍。 如: “左傳”、 “公羊傳”。 3. 記載某人一生事跡的文字。 如: “小傳”、 “自傳”。 ㄔㄨㄢˊchun  拼音:chuan2 1. 由一方交給另一方或由上代交給下代。 如: “傳球”、 “傳承”、 “流傳”。 墨子·所染: “此五君者所染當, 故霸諸侯, 功名傳於後世。” 2. 教授。 如: “傳授”、… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【전】 전하다; 전하여지다; 옮기다; 역마을; 주막; 경서의 주해; 전기; 책 人 (사람인) + 專 (오로지전) 人부 11획 (총13획) [1] [v] pass (a bal, an order, learning, etc.) [2] [v] summon [3] propagate; transmit; disseminate [4] [v] preach テン·デン·つたえる 經傳 (경전) 성인의 글과 현인의 저술 古老相傳 (고로상전) 늙은이들의 말로… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I chuán (1) ㄔㄨㄢˊ (2) 郑码: NFDS, U: 50B3, GBK: 82F7 (3) 笔画数: 13, 部首: 亻, 笔顺编号: 3212511214124 II zhuàn (1) ㄓㄨㄢˋ (2) 均见 传 。 (3) 郑码: NFDS, U: 50B3, GBK: 82F7 (4) 笔画数: 13, 部首: 亻, 笔顺编号: 3212511214124 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 전 전할 13 strokes 인변+수레거+마디촌 …   Korean dictionary

 • 傳宣 — (傳宣, 传宣) 1.傳達宣布。 《後漢書‧公孫瓚傳》: “令婦人習為大言聲, 使聞數百步, 以傳宣教令。” 《續資治通鑒‧宋真宗天禧三年》: “使臣傳宣取物, 承前止是口傳詔令, 別無憑由, 致因緣盜取錢物。” 2.指宣傳。 康有為 《大同書》辛部第三章: “再增乎此, 則地太遠, 人太多, 傳宣之腦筋漸不敏捷, 則合眾難。” 3.傳令宣召。 宋 范鎮 《東齋記事》卷一: “正月十四日, 上御樓, 遣中使傳宣從官”。 《宣和遺事》後集: “ 粘罕 使人白帝曰: ‘此北國皇后弟也,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 傳言 — (傳言, 传言) 1.出言;發言。 《儀禮‧士相見禮》: “凡言非對也, 妥而後傳言。” 鄭玄 注: “傳言, 猶出言也。”一說等人說完接續而言。 清 俞樾 《群經平議‧儀禮一》“妥而後傳言”: “傳言者, 相傳而言也。 見於君者或非一人, 必待前人言訖, 後人乃接續而言, 不相儳越也。” 2.傳令;傳話。 《墨子‧號令》: “傳言者, 十步一人, 稽留言及乏傳者, 斷。” 《史記‧絳侯周勃世家》: “上有勞軍……不得入。 於是上乃使使持節詔將軍: ‘吾欲入勞軍。 ’ 亞夫… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 傳記 — (傳記, 传记) 1.經書的注釋。 《漢書‧元后傳》: “‘五經’傳記, 師所誦說。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧總術》: “經典則言而非筆, 傳記則筆而非言。” 章炳麟 《國故論衡‧明解故下》: “傳記有古今文, 今文流別有數家, 一家之中, 又自為參錯;古文準是。” 2.泛指記載的文字。 《漢書‧東方朔傳》: “因留第中, 教書計相馬御射, 頗讀傳記。” 唐 韓愈 《南海神廟碑》: “考於傳記, 而 南海 神次最貴。” 宋 張淏 《雲谷雜記》卷四: “ 秦 漢 以前, 箭矢已通稱, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 傳信 — (傳信, 传信) I 1.謂把確信的事實傳告於人。 《穀梁傳‧桓公五年》: “《春秋》之義, 信以傳信, 疑以傳疑。” 唐 元稹 《唐故越州刺史……河東薛公神道碑文銘》: “公歿矣, 非我傳信, 孰當傳焉?” 清 張惠言 《丁小疋<鄭氏易注(後定)>序》: “從而為之校者以十數, 惟以傳信為務, 而不以臆斷。” 2.傳遞消息。 《警世通言‧鈍秀才一朝交泰》: “又有人傳信道: 是隨 趙指揮 糧船上京, 被 黃河 水決, 已覆沒矣。” 《初刻拍案驚奇》卷十七: “ 吳氏 正要傳信, 太清… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 傳說 — (傳說, 传说) I 1.輾轉述說。 唐 司空圖 《商山》詩之二: “關頭傳說 開元 事, 指點多疑 孟浩然 。” 《英烈傳》第四一回: “這樹向來傳說是無煙木, 火中燒着時, 只有焰, 卻無煙。” 清 汪懋麟 《寄苕文兄》詩: “ 吳 人好事競傳說, 盡道此翁懷抱好。” 楊朔 《鐵騎兵》: “ 包頭 的百姓紛紛傳說八路軍有一團人來攻城, 差一點把城攻破。” 2.轉告。 《初刻拍案驚奇》卷十七: “有話我替你傳說。” 《醒世姻緣傳》第八回: “你兩個到家時, 見了大嬸, 傳說是我囑咐。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 傳達 — (傳達, 传达) 1.通報;轉告。 《周禮‧夏官‧太僕》: “大喪, 始崩, 戒鼓傳達於四方。” 孔穎達 疏: “謂以鼓聲相傳聞達四方。” 唐 元稹 《邵常政內侍省內謁者監》: “敕天子有內諸臣, 所以參侍奉備傳達, 而將外諸臣之復也。” 宋 蘇軾 《故龍圖閣學士滕公墓志銘》: “諫官 楊繪 言宰相不當以其子判鼓院, 上曰: ‘ 繪 不習朝廷事, 鼓院傳達而已, 何與於事?’” 《警世通言‧桂員外途窮懺悔》: “ 施還 在門上候了多時, 守門的推三阻四不肯與他傳達。”如:… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.